Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Progres”

Celem Stowarzyszenia jest:
– wspieranie społecznej i edukacyjnej aktywności obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, a także obcokrajowców zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
– pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
– promowanie regionu Warmii i Mazur, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
– wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych,
– podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej,
– podejmowanie inicjatyw mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
– wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępności zinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
– wspieranie rozwoju edukacyjnego osób dorosłych,
– podejmowanie działań humanitarnych i dobroczynnych, skierowanych do osób potrzebujących, w tym zwłaszcza dzieci,
– podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
– promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
– prowadzenie działalności strażniczej w zakresie przestrzegania prawa przez podmioty publiczne,
– zwiększanie wiedzy obywateli w zakresie przysługujących im praw,
– propagowanie jawności i transparentności życia publicznego,
– prowadzenie monitoringu sposobu rozpatrywania przez sądy spraw dotyczących funkcjonowania niepublicznych i publicznych placówek oświatowych.

Zarząd Stowarzyszenia:
Piotr Kołodziejski – Prezes
Katarzyna Domeradzka – Sekretarz
Jarosław Chodań – Skarbnik

Kontakt:
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Progres”
ul. Niska 1, 14-230 Zalewo
NIP: 7441828950