Nasze Szafranki! Warto się angażować!

Zapraszamy na spotkanie! Nasze Szafranki! Warto się angażować!


„Nasze Szafranki! Warto się angażować!”

Warmińsko – Mazurska Federacja Oświatowa „Rozwój” uzyskała dofinansowanie projektu z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, który dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundusze EOG).

Tytuł projektu: „Nasze Szafranki! Warto się angażować!”

Cel główny projektu: Zwiększenie partycypacji mieszkańców wsi Szafranki (gmina wiejska Ostróda) na rzecz rozwiązywania problemów lokalnej społeczności oraz angażowania się w politykę gminną w okresie od 1.09.2022 r. do 31.05.2023 r.

Działania projektu:

  1. Rekrutacja do udziału w projekcie
  2. Szkolenie wyjazdowe dla grupy inicjatywnej
  3. Kampania informacyjna wśród mieszkańców Szafranek
  4. Przygotowanie dokumentów wymaganych do założenia sołectwa i przeprowadzenie konsultacji społecznych
  5. Konferencja podsumowująca

Wysokość budżetu: 28 060 euro

Projekt „Nasze Szafranki! Warto się angażować!” skierowany jest do mieszkańców Szafranek (gm. Ostróda), jego celem jest zwiększenie partycypacji mieszkańców miejscowości na rzecz rozwiązywania problemów lokalnej społeczności oraz angażowania się w politykę gminną.

Efektem realizacji projektu będzie przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały o utworzeniu nowej jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Szafranki, co zwiększy aktywność tamtejszych mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Istnienie sołectwa wpływa bardzo pozytywnie na wzrost partycypacji mieszkańców w zakresie spraw lokalnych. Wiąże się między innymi z wyborem sołtysa i rady sołeckiej. Istnienie sołectwa w przypadku gminy wiejskiej Ostróda oznacza również wyodrębnienie funduszu sołeckiego, o wydatkowaniu którego decyduje ogół mieszkańców na zebraniu wiejskim.

W realizację projektu zaangażowana zostanie bezpośrednio 10-osobowa grupa inicjatywna. Działania tej grupy skierowane zostaną do wszystkich mieszkańców Szafranek (480). Działania dotrą i zaangażują w przedsięwzięcie 120 osób.