Warmińsko – Mazurska Federacja Oświatowa „Rozwój” powstała w grudniu 2017r., tworzą
ją członkowie organizacji pozarządowych prowadzących działalność oświatową.

Celem W-MFO „Rozwój” jest reprezentowanie i wzmacnianie organizacji, które prowadzą lub zamierzają prowadzić placówki oświatowe m.in. poprzez:

 • Integrowanie środowiska oraz wspieranie wspólnej nauki, wymiany doświadczeń i przepływu informacji między organizacjami.
 • Reprezentowanie interesów członków Federacji wobec samorządów, kuratorium oświaty, innych instytucji publicznych, prywatnych, mediów, innych NGO.
 • Wsparcie członków Federacji w działaniach zmierzających do poprawy jakości i efektywności współpracy i partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Wspieranie zmian służących podniesieniu jakości pracy placówek oświatowych, w tym tworzenie standardów jakości pracy szkół prowadzonych przez członków Federacji.
 • Wspieranie członków Federacji w rozwijaniu ich aktywności w społecznościach lokalnych
  w zakresie dotyczącym pracy placówek oświatowych, jak i rozwoju lokalnego.
 • Zwiększenie rozpoznawalności placówek oświatowych i stowarzyszeń członkowskich, zwłaszcza ich działalności i dorobku.
 • Pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów oraz innych źródeł publicznych
  i niepublicznych, krajowych i zagranicznych.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów organizacyjnych i prawnych.
 • Występowanie w sprawach administracyjnych dotyczących subwencji i dotacji oświatowych
 • Prowadzenie działalności strażniczej w zakresie przestrzegania prawa przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Prowadzenie monitoringu sposobu rozpatrywania przez sądy spraw dotyczących funkcjonowania niepublicznych i publicznych placówek oświatowych.